Vragen aan het college over een accountmanager voor het centrum Oss

Afgelopen raadsvergadering is het grote besluit genomen over het Walkwartier; die gaat er komen. Maar wij gaan nu niet achterover leunen tot het klaar is. De rest van het centrum verdient ook aandacht, de problemen die er zijn lossen zichzelf niet zomaar op. Wij willen dat de gemeente zorgt voor een accountmanager om onder andere leegstand te bestrijden in het stadscentrum.

Hieronder leest u de vragen zoals we die gesteld hebben:

Geacht college van B&W,

Op donderdag 30 januari jongstleden heeft de gemeenteraad een historisch besluit genomen. Het Walkwartier gaat er komen. De VVD Oss is trots op de unanieme steun voor dit prachtige project. De VVD Oss is echter wel van mening dat we nu niet achterover kunnen leunen tot het Walkwartier is gerealiseerd. Het centrum van Oss heeft te maken met een te groot winkelgebied, met teruglopende bezoekersaantallen en oplopende leegstand. Deze problemen lossen zich niet vanzelf op. Wij zijn van mening dat we samen met onze ondernemers aan de slag moeten om de kwaliteit van ons centrum te verbeteren.

De VVD Oss heeft over dit onderwerp een aantal vragen.

1. Niet achterover leunen

Bent u het met de VVD Oss eens dat we het ons niet kunnen permitteren om achterover te leunen als het om de kwaliteit van ons centrum gaat?

2. Inzet gemeente

a) Kunt u aangeven hoeveel ambtelijke capaciteit er op dit moment wordt ingezet ten behoeve van het centrum (m.u.v. de capaciteit die wordt/is ingezet t.b.v. het Walkwartier)?

b) Vindt u de huidige inzet voldoende?

3. Aanpak bedrijventerreinen versus centrum

Het exploiteren van onze bedrijventerreinen is heel succesvol gebleken, mede doordat de gemeente hier accountmanagers voor inzet.

a) Bent u het met ons eens dat ons centrum dezelfde aandacht verdient als de bedrijventerreinen?

b) Deelt u onze mening dat een programmamanager voor het Walkwartier en een“Taskforce Centrum” niet hetzelfde kunnen bieden als een accountmanager?

c) Bent u ermee bekend dat andere gemeenten ook accountmanagers inzetten om onder andere leegstand in het centrum te bestrijden?

d) Ziet u de meerwaarde van een accountmanager voor het Osse centrum?

e) Zo niet, waarom niet?

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet, namens VVD Oss,

Hilde de Wit-van der Zanden en Angela Smits-van den Berg