Zorg: Lokaal WMO-beleid en OnsWelzijn

Lokaal WMO-beleid.

Afgelopen 15 mei j.l. heeft er een bijeenkomst plaats gevonden tussen raad en ambtenaren wat heeft geleidt tot het lokale WMO-beleid dat een onderdeel is van de regionale WMO. De VVD-fractie heeft deze bijeenkomst als zinvol en prettig ervaren en vind het gelopen traject voor herhaling vatbaar. De VVD-fractie herkend zich dan ook helemaal in de conclusie van deze avond dat de WMO divers, breed en complex is. Er zijn geen eenduidige en eenvoudige antwoorden op de huidige vraagstukken. Vanwege deze redenen is het voor de VVD-fractie logisch dat we keuzes maken, accenten leggen en ons tot 2023 gaan richten op de gekozen drie hoofdthema’s met de daarbij behorende ontwikkelopgaven.

Gedurende deze periode blijven we graag op de hoogte van de vorderingen zodat we indien nodig kunnen bijsturen en we aan het eind van deze periode een goede afweging kunnen maken of de focus dient te blijven op deze thema’s of dat de focus verlegt dient te worden naar andere thema’s.

Dit gezegd hebbende is de VVD-fractie wel van mening dat er nog winst te behalen is in de transformatieopgave; het bieden van oplossingen op maat, integraal werken en omdenken. Dit geldt voor ons als raadsleden maar ook voor de ambtenaren, wethouders, directie van zorginstellingen, werknemers in de zorg etc. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de transformatie slaagt? Waar zitten de knelpunten, bij de kaders, op de werkvloer of ergens anders? De VVD-fractie heeft hiervoor geen pasklare antwoorden, maar gaat graag het gesprek aan met de andere fracties, de wethouders en de professionals in de zorg. Hierbij is het van essentieel belang dat we inzicht krijgen in de risico’s en trends van de stijgende vraag en inzet binnen de WMO., zodat we in de toekomst de juiste keuzes kunnen maken betreffende het WMO-beleid lokaal en regionaal.

Daarnaast is de VVD-fractie van mening dat betreffende gebiedsgericht werken er best meer ruimte genomen mag worden om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen rondom informele netwerken in dorpen en wijken.

Subdidie-overeenkomst OnsWelzijn.

De overeenkomst die nu voor ons ligt is niet de overeenkomst die de VVD-fractie en de raad voor ogen had, maar dit wisten we vooraf. We moeten even door de zure appel heen bijten. Deze overeenkomst is een eerste stap naar een nieuw bekostigingsmodel. Om tot een nieuw model te komen is er tijd nodig. Wat betreft de VVD-fractie gaan we hier samen als raad het aankomende jaar voor gebruiken, zodat er volgend jaar wel een overeenkomst ligt die we als raad voor ogen hebben. De VVD-fractie wil dan ook dat de overeenkomst die nu voor ons ligt een looptijd heeft van 1 jaar en niet langer!
De VVD-fractie zou graag het volgende terug zien in een nieuwe overeenkomst;
De sociale teams en BJG’s in stand houden en verder versterken door in te zetten op integraal werken, ontschotting en meer sturing.

Af van de subsidierelatie en het bulkcontract met OnsWelzijn, dit betekent dat er onderzoek gedaan dient te worden naar andere relatievormen. Bij een nieuw model wil de VVD-fractie graag dat er gewerkt gaat worden met deelovereenkomsten en dat deze overeenkomsten aansluiten bij een visie en het brede welzijnsdomein.

Dat er keuzes gemaakt gaan worden. Wat gaan de kerntaken worden van OnsWelzijn? Wat betreft de VVD-fractie betekent dit dat er taken afgestoten gaan worden die ook door commerciële partijen uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan de maaltijdservice en alarmering.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met de VVD-fractie.