Schriftelijke Vragen over de taaleis op grond van de Participatiewet

We hebben schriftelijke vragen gesteld over de taaleis zoals deze in de Participatiewet staat. De VVD Oss vindt het namelijk zeer belangrijk dat iedereen de taal spreekt, zodat hij of zij goed mee kan doen in de Nederlandse samenleving. Wij willen niet dat mensen aan de kant staan omdat ze de taal niet (goed genoeg) spreken. Hieronder staan de vragen.


Oss, 17 januari 2019

Betreft: artikel 41 vragen over de taaleis op grond van art. 18b van de Participatiewet

Geacht college van B&W,

Een vereiste voor het verkrijgen van een volledige bijstandsuitkering is het beheersen van de Nederlandse taal. Deze verplichting vloeit sinds 2016 voort uit het bepaalde in artikel 18b van de Participatiewet.
Dit artikel komt er -kort gezegd- op neer dat het college van B&W verplicht is een bijstandsuitkering te verlagen indien naar haar oordeel een redelijk vermoeden bestaat dat een bijstandsgerechtigde niet of niet in voldoende mate de Nederlandse taal beheerst.
Het beheersen van de Nederlandse taal is noodzakelijk voor het naar vermogen verkrijgen, aanvaarden en behouden van een betaalde baan.
Op 16 januari jongstleden brachten onder meer De Volkskrant en de Telegraaf het bericht naar buiten dat volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek gemeenten op grote schaal deze taaleis negeren. Het kabinet wil de gemeenten die dit doen desnoods gaan dwingen voornoemd wettelijk voorschrift uit te voeren. Het kabinet is voornemens dit onder meer te gaan doen door het bedrag te gaan verlagen dat gemeenten voor de bijstand ontvangen.

Als gevolg van het bovenstaande willen wij het college het volgende voorleggen.

  1. De VVD is van mening dat deze regels niet in de Participatiewet zijn opgenomen om mensen dwars te zitten, maar om mensen op weg te helpen om volwaardig mee te doen met de maatschappij. Bent u dit met ons eens?
  2. Bent u het met de VVD eens dat een gemeente verplicht is om de Participatiewet naar de letter en de geest uit te voeren?
  3. Het CBS schat dat in Nederland 41.000 bijstandsgerechtigden de Nederlandse taal niet machtig zijn, terwijl dat van zo’n 90.000 mensen onbekend is. Heeft u in beeld hoeveel mensen in de gemeente Oss de Nederlandse taal in onvoldoende mate beheersen?
  4. Kunt u aangeven of de gemeente Oss vanaf 2016 bijstandsuitkeringen van mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen -of van mensen die zich onvoldoende hebben ingespannen om de Nederlandse taal te leren- heeft verlaagd?
  5. Indien dit niet het geval is, kunt u dan aangeven waarom u dit niet heeft gedaan?
  6. Bent u voornemens om het beleid op korte termijn te gaan veranderen omtrent de taaleis en indien dit het geval is, hoe denkt u dat te gaan doen?

Namens de VVD fractie,

Angela Smits-van den Berg