Zorg; rekenkamerrapport en WMO

Afgelopen januari heeft de zorg nadrukkelijk op de agenda gestaan. De commissie sociaal- bestuurlijk heeft het rekenkamerrapport vindbaarheid en beschikbaarheid specialistische jeugdzorg Oss en het concept regionaal beleidskader WMO regio BNO-O 2020-2023 besproken.

Het rekenkamerrapport is een goed en gedegen rapport. Kritisch waar nodig, geeft aan waar het goed gaat, waar al werk van wordt gemaakt en waar werk van gemaakt dient te worden. Wat betreft de VVD-fractie dient de gemeentelijke organisatie aan de slag te gaan met alle aanbevelingen uit het rapport. We waarderen het enorm dat het college pro-actief aan de slag gaat met de aanbevelingen uit het rapport. Het college gaat de aanbevelingen vertalen in een concreet plan van aanpak dat de gemeenteraad medio maart/april kan verwachten. De VVD- fractie is van mening dat de aanbevelingen uit het rapport ook van toepassing zijn op de transformatie in de WMO, zoals bijvoorbeeld de aanbeveling “zorg voor meer maatwerk” en de aanbeveling “versterk de invulling van het opdrachtgeverschap van de gemeente”. Hierin wordt onder andere aangegeven om de subsidieovereenkomst met OnsWelzijn anders op te zetten. Tijdens het benen op tafel gesprek met OnsWelzijn heeft de VVD-fractie al vraagtekens gezet bij de huidige vorm en opzet van de subsidieovereenkomst. We zijn dan ook tevreden om te lezen dat het rapport zaken aangeeft die ook wij naar voren hebben gebracht en dat het rapport pleit voor een andere opzet.

Daarnaast vind de VVD-fractie dat OnsWelzijn dient te zorgen dat ze vindbaar zijn voor mensen op het moment dat ze hulp willen. Zorg dat huisartsen, scholen, (sport)verenigingen etcetera weten waar ze moeten zijn. In de ogen van de VVD-fractie heeft een campagne met posters niet zo veel zin. Mensen gaan pas opzoek als ze hulp nodig hebben en niet als alles goed gaat.

De VVD-fractie is tevreden om in het beleidskader WMO te lezen dat er al aanbevelingen uit het rekenkamerrapport in terug te vinden zijn. Het gaat dan onder andere om het weghalen van de muur tussen WMO en jeugdzorg en extra aandacht van 18+.

Het beleidskader WMO is vooral een voorzetting van al gemaakte doelen. Het doel is om de zorg zo dichtbij, eenvoudig, tijdelijk en lokaal waar mogelijk te realiseren. Om dit mogelijk te maken zal er onder andere een beroep worden gedaan op mantelzorgers en wordt er gekeken naar innovatieve oplossingen zoals Proeftuin de Ruwaard. In de proeftuin zijn alle muren tussen zorginstellingen, professionals en gemeente weggehaald om te kijken welk effect dit heeft. Ook in het licht van de vergrijzing is dit belangrijk, omdat onze goede zorg betaalbaar dient te blijven.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met de VVD-fractie.

https://oss.vvd.nl/contact